Định nghĩa khuôn mẫu chữ ký số

Khuôn mẫu chữ ký số (DSS) là một thuật toán chữ ký số (DSA) được phát triển bởi U.S.National Security Angency (NSA) để tạo ra một chữ ký số cho việc xác thực các văn bản điện tử. DSS đã trở thành khuôn mẫu của chính phủ Mỹ về vấn đề xác thực tài liệu điện tử. DSS

DSA là một cặp số lớn được tính toán dựa trên thuật toán qui định trong đó các tham số có thể xác thực các văn bản đã ký kết và bào toàn được nguyên vẹn tài liệu đính kèm. Chữ ký số được tạo ra thông qua DSA, miễn là nó đã được xác nhận. Chữ ký được tạo ra nhờ sự liên kết với Private key ; sự xác minh được tham chiếu tương ứng với Public key. Mỗi bên ký kết có cặp Public key và Private key ( chỉ dành riêng cho user ký kết) riêng. Bởi vì một chữ ký chỉ có thể được tạo ra bằng người ủy quyền sử dụng Private key , public key tương ứng có thể được sử dụng bởi bất kỳ người nào để xác nhận chữ ký.

Một dữ liệu tóm tắt thông tin (được gọi là tin nhắn tóm tắt) được tạo thông qua viêc sử dụng hàm băm(SHS) . Dữ liệu tóm tắt được sử dụng kết hợp với thuật toán DSA để tạo ra chữ ký số được gửi đi với tin nhắn.

Tags: ,

0 Responses to “Định nghĩa khuôn mẫu chữ ký số”

Đăng nhận xét

Designed by SpicyTricks